Правни оквир

Влада Републике Србије усвојила је одлуку о Оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине на седници одржаној 2. новембра 2017. године. Тело окупља 12 државних институција, инспекцијских и граничних служби, које би заједничким настојањем и сарадњом са приватним сектором требало да допринесу олакшању трговине и отклањању препрека слободном протоку робе.
Детаљније

Процена усаглашености са Споразумом о олакшавању трговине СТО

Управа царина Министарства финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, у сарадњи са ИФЦ/Групацијом Светске банке и УСАИД РЕГ пројектом, организовали су иницијалну процену усаглашености са захтевима Споразума о олакшавању трговине Светске трговинске организације у децембру 2014. године. Ревизија процене усаглашености за мере класификоване у Б и Ц категорију спроведена је током јуна 2017. године.
Детаљније

Извештаји о раду

Национално координационо тело за олакшање трговине подноси Влади редовни годишњи извештај o свом раду нajкaсниje до 31. марта текуће године за претходну годину и, по потреби, ванредне извeштaje.
Детаљније

Седнице

Нaциoнaлно координационо тело састаје се по потреби, а најмање два пута годишње. Седницама, поред чланова Нaциoнaлног координационог тела и стручних радних група, могу да присуствују и позвани руководиоци и представници других државних oргaнa, институциja и организација, које могу утицати на олакшање трговине. Седницама могу присуствовати представници пoслoвне зajeдницe, комора и других асоцијација, научних и образовних установа и друга лица кoja су чланови радних група Нaциoнaлног координационог тела, када се расправља о темама из њиховог делокруга.
Детаљније

Предлози и иницијативе за олакшање трговине

У првој години свог постојања Национално координационо тело за олакшање трговине бавило се дефинисањем начина рада и оснивањем стручних радних група које разматрају појединачна питања и иницијативе за олакшање трговине. Такође, посебан фокус рада Националног координационог тела било је и отклањање баријера у билатералној трговини појединачним производима са Босном и Херцеговином и Републиком Македонијом.
Детаљније

Форма за подношење предлога и иницијатива

Опис проблема – укратко објаснити где и када се појављује проблем…
Детаљније

Међународна сарадња

Додатни протокол 5 је прилог Споразуму ЦЕФТА, којим се ближе одређује скуп правила за примену члана 14.4, чланова 12 и 13 ЦЕФТА Споразума. Додатни протокол 5 је регионални оквир за стране уговорнице ЦЕФТА, који има за циљ примену система за анализу ризика од стране свих органа на граници путем електронске размене података, и јачање транспарентности у опсегу ширем од основних стандарда СТО.
Детаљније

Форма за подношење предлога и иницијатива