ФОРМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОЛАКШАЊЕ ТРГОВИНЕ

Упутство за попуњавање Форме за подношење предлога и иницијатива за олакшање трговине

Опис проблема

Опис проблема – укратко објаснити где и када се појављује проблем, да ли се догодио једном или више пута, са којом институцијом долазите у контакт, напомена о вашим сазнањима да ли су слични случајеви забележени у пракси других надлежних органа у земљи или иностранству

Предлог решења

Предлог решења – мере које би по вашем мишљењу спречиле понављање ових проблема убудуће, било да је у питању измена закона или других прописа (подзаконских аката) или уједначавање тумачења прописа. Уколико предлажете измену одређеног прописа, наведите примере који могу послужити као узор (слична правна регулатива у Републици Србији или некој другој земљи)

Могућност прилагања докумената

Могућност прилагања докумената – уколико проблем који је описан може да се види из документације која је у поседу подносиоца иницијативе за олакшање трговине, приложити документ уколико је у електронском формату или скенирани документ

Стручна радна група

Стручна радна група – опционо поље – погледајте описе рада радних група и изаберите у чију надлежност би сe проблем на који указујете могао сврстати 

Контакт подаци

Контакт подаци – телефон или е-маил контакт особе која би могла да пружи више информација о проблему