Циљеви

Национално координационо тело за олакшање трговине основано је ради обухватнијег и делотворнијег олакшања спољне трговине Републике Србије и координације рада надлежних органа, организација, пословне заједнице и других учесника у систему спољне  трговине.

Циљеви

Национално координационо тело за олакшање трговине основано је ради обухватнијег и делотворнијег олакшања спољне трговине Републике Србије и координације рада надлежних органа, организација, пословне заједнице и других учесника у систему спољне  трговине.

Разлози за оснивање

Један од основних разлога за оснивање Националног координационог тела за олакшање трговине било је успостављање ефикасног механизма координације између јавног и приватног сектора у циљу поједностављења царинских и других процедура код увоза, извоза и транзита робе, њиховог бржег и ефикаснијег обављања, што доприноси убрзању трговине и смањењу трошкова у спољнотрговинском промету. Национално координационо тело за олакшање трговине служи и као платформа за размену најбољих пракси између органа државне управе и приватног сектора у изналажењу најефикаснијих начина за превазилажење проблема са којима се приватни сектор сусреће у спољној трговини.

Такође, сходно члану 23. став 2. Споразума о олакшању трговине (Trade Faciliation Agreement – TFA), Светске трговинске организације (СТО), државе чланице СТО су у обавези да формирају национално тело за олакшање трговине. У том погледу, формирање Националног координационог тела за олакшање трговине постаје један од предуслова за чланство Републике Србије у СТО.
Имајући у виду спољнополитички циљ Републике Србије у погледу пуноправног чланства у ЕУ и СТО, усклађивање националног законодавства у области спољнотрговинске политике са правним тековинама ЕУ и правилима СТО, представља једну од најзначајнијих обавеза Републике Србије.

Задаци

Задаци Националног координационог тела за олакшање трговине су да:

  • Координира спровођење обавеза у оквиру СТО и осталих међународних трговинских споразума
  • Припрема предлоге за олакшање спољне трговине и отклањање баријера које достављају стручне радне групе, министарства и представници пословне заједнице
  • Усмерава сарадњу министарстава и других органа, и координира размену података у вези са извозом, увозом и транзитом робе
  • Обавештава јавност о плановима за олакшање трговине, пружа информације и контакт податке органа управе који спроводе контроле приликом увоза извоза и транзита робе
  • Координира друге активности и иницијативе за олакшање спољне трговине у складу са добром међународном праксом и потребама пословне заједнице

Задаци

Задаци Националног координационог тела за олакшање трговине су да:

  • Координира спровођења обавеза у оквиру СТО и осталих међународних трговинских споразума
  • Припрема предлоге за олакшање спољне трговине и отклањање баријера које достављају стручне радне групе, министарства и представници пословне заједнице
  • Усмерава сарадњу министарстава и других органа, и координира размену података у вези са извозом, увозом и транзитом робе
  • Обавештава јавност о плановима за олакшање трговине, пружа информација и контакт податке органа управе који спроводе контроле приликом увоза извоза и транзита робе
  • Координира друге активности за олакшање спољне трговине у складу са добром међународном праксом и потребама пословне заједнице