Основано Национално координационо тело за олакшање трговине

Основано Национално координационо тело за олакшање трговине

На седници Владе Републике Србије одржаној 2. новембра 2017. године усвојена је одлука о Одлука о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине. Доношењем ове одлуке успоставља се ефикасан механизам координације између јавног и приватног сектора, са циљем да се поступци регулаторних и контролних органа у области спољне трговине даље унапреде и олакшају. Радом Националног координационог тел председава државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а заменик је помоћник директора – координатор Управе царина. Чланови НКТОТ именују се са руководећих позиција државних органа који доносе прописе и спроводе контроле приликом увоза, извоза и транзита робе.

С обзиром на основно опредељење Републике Србије да постане пуноправан члан СТО и ЕУ, то је обавеза усаглашавања националног законодавства, укључујући и прописе у области спољнотрговинског пословања, са законодавном регулативом Европске уније и правилима СТО, једна од најзначајнијих обавеза државних органа.

Сходно члану 23. став 2. Споразума о олакшању трговине (ТФ Споразума), Светске трговинске организације (СТО), државе чланице СТО су у обавези да формирају Нaциoнaлно тело за олакшање трговине. ТФ Споразум је формално ступио на снагу 22. фебруара 2017. године, када је 2/3 од укупно 164 чланице СТО депоновало инструменте о прихватању, чиме је уједно постао обавезујући и за државе у процесу приступања, а самим тим и Републику Србију. У том погледу, формирање Нaциoнaлног тела за олакшање трговине постаје један од предуслова за чланство Републике Србије у СТО.

Такође, у оквиру Споразума ЦЕФТА, а нарочито „Заједничке декларације о примени СТО правила у оквиру ЦЕФТА 2006”, уговорне стране су се обавезале на примену СТО правила без  обзира на чланство страна уговорница у СТО. Примена ТФ Споразума, а самим тим и оснивање Нaциoнaлног координационог тела, обавезујући су за Републику Србију и сходно ЦЕФТА Споразуму. Потреба олакшања трговине и примене правила и принципа из ТФ Споразума СТО у оквиру ЦЕФТА, додатно су наглашене и актуелизоване усвајањем  Додатног протокола 5 о олакшању трговине у ЦЕФТА, маја 2017. године.

Проблеми са којима се приватни сектор континуирано сусреће код увоза и извоза роба, актуелизовали су питање постојања функционалног механизма координације између надлежних државних органа на решавању текућих проблема међународне трговине. Тренутно не постоји адекватан механизам координације у оквиру кога би приватни сектор, на систематичан начин, могао да државним органима предочи и решава своје проблеме. Доношењем ове одлуке управо би се успоставио ефикасан механизам координације између јавног и приватног сектора, а многи поступци царинских и других регулаторних и контролних органа би били унапређени и олакшани.

Ефикасност увозних и извозних процедура у пракси не зависи само од законских решења, већ од способности и могућности свих надлежних органа да задате процедуре изврше у што краћем року. Самим тим, ефикасност целог поступка зависи од ефикасности свих надлежних органа и јачину тог ланца одређује снага најслабије карике. Имајући у виду да се, поред разлике у предмету надзора, сви надлежни органи суочавају са сличним проблемима (анализа ризика, уједначеност примене правила, организациони изазови недостатка кадрова, информационе подршке, итд.), платформе, као што је Нaциoнaлно координационо тело за олакшање трговине, могу послужити и за размену најбољих пракси међу органима управе у изналажењу најефикаснијих начина за превазилажење ових проблема.