Заинтересовани чланови пословне заједнице, комора и других асоцијација, других ималаца јавних овлашћења, представника научних и образовних установа, као и других организација могу учествовати у раду Националног координационог тела за олакшање трговине кроз стручне радне групе које ово тело образује за разматрање појединачних питања и иницијатива у вези са спољном трговином. Стручне радне групе могу бити сталног или привременог карактера, зависно од питања којима се баве и потребног времена за њихово спровођење. Пословна заједница, преко својих удружења, може предложити иницијативе за олакшање трговине Националном координационом телу.

Представници пословне заједнице могу преко удружења која их представљају у раду стручних радних група или директно путем електронске поште на nktot@mtt.gov.rs доставити материјале за седницу Националног координационог тела за олакшање трговине.
Састав стручних радних група – преузмите документ

Заинтересовани чланови пословне заједнице могу, преко стручних радних група, присуствовати и састанцима Националног координационог тела за олакшање трговине, када се расправља о темама из њиховог делокруга, или разматрају питања која су била предмет рада стручне радне групе у којој пословна заједница има учешће.

Заинтересовани чланови пословне заједнице могу, преко стручних радних група, присуствовати и састанцима Националног координационог тела за олакшање трговине, када се расправља о темама из њиховог делокруга, или разматрају питања која су била предмет рада стручне радне групе у којој пословна заједница има учешће.

ФОРМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОЛАКШАЊЕ ТРГОВИНЕ

Упутство за попуњавање Форме за подношење предлога и иницијатива за олакшање трговине

Опис проблема

Опис проблема – укратко објаснити где и када се појављује проблем, да ли се догодио једном или више пута, са којом институцијом долазите у контакт, напомена о вашим сазнањима да ли су слични случајеви забележени у пракси других надлежних органа у земљи или иностранству

Предлог решења

Предлог решења – мере које би по вашем мишљењу спречиле понављање ових проблема убудуће, било да је у питању измена закона или других прописа (подзаконских аката) или уједначавање тумачења прописа. Уколико предлажете измену одређеног прописа, наведите примере који могу послужити као узор (слична правна регулатива у Републици Србији или некој другој земљи)

Могућност прилагања докумената

Могућност прилагања докумената – уколико проблем који је описан може да се види из документације која је у поседу подносиоца иницијативе, приложити документ уколико је у електронском формату или скенирани документ 

Стручна радна група

Стручна радна група – опционо поље – погледајте описе рада радних група и изаберите у чију надлежност би сe проблем на који указујете могао сврстати 

Контакт подаци

Контакт подаци – телефон или е-маил контакт особе која би могла да пружи више информација о проблему