Нaциoнaлно координационо тело за олакшање трговине oбрaзуje стручнe рaднe групe чиjи су зaдaци дa рaзмaтрajу пojeдинaчнa питaњa и учествују у прeдлaгању рeшeњa у циљу oлaкшaњa спољне  тргoвинe, oтклaњaњa бaриjeрa у тргoвини, убрзaњa и мoдeрнизaциje цaринскoг пoступкa и спрoвoђeњa кoнтрoлa приликoм извoзa, увoзa и трaнзитa рoбe, пojeднoстaвљeњa и смaњeњa фoрмaлнoсти, уз aктивнo учeшћe и присуство заинтересованих чланова пoслoвнe зajeдницe.

СТРУКТУРА НКТОТ

НКТОТ

Министарства

Управе, инспекторати и агенције

Приватни сектор

Стручна и административна подршка

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Управа царина

I – СТРУЧНА РАДНА ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, САНИТАРНЕ И ФИТОСАНИТАРНЕ МЕРЕ

Стручна радна група за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере разматра питања и предлаже иницијативе које доприносе промовисању и олакшању спољнотрговинске размене пољопривредним и прехрамбеним производима.  У питањима и иницијативама које разматра и предлаже, стручна радна група стара се да се ветеринарске, санитарне и фитосанитарне мере у вези са спољнотрговинском разменом пољопривредним и прехрамбеним производима доносе и примењују на начин који није оптерећујући за привреду више него што је то потребно у циљу обезбеђења одговарајуће заштите живота и здравља људи, биљака и животиња, као и да се технички прописи, стандарди и процедуре за процену усаглашености са истима доносе и примењују на начин да се не уводе непотребне баријере у спољњој трговини овим производима.

Радом стручне радне групе за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере председава представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Састав стручне радне групе I

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере за 2022/2023. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере за 2020/2021. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере за 2018/2019. годину.

Преузмите документ
II – СТРУЧНА РАДНА ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКЕ БАРИЈЕРЕ И МЕРЕ СА ЈЕДНАКИМ ДЕЈСТВОМ У ТРГОВИНИ

Стручна радна група за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини разматра питања и предлаже иницијативе које доприносе промовисању и олакшању спољне трговине индустријским (непрехрамбеним) производима (између осталог обухвата и козметичке производе и остале предмете опште употребе, лекове, медицинска средства, хемикалије, машинске и техничке производе различитих врста и сл.). У питањима и иницијативама које разматра и предлаже, стручна радна група стара се да се технички прописи, стандарди и процедуре за процену усаглашености са истима доносе и примењују на начин да се не уводе непотребне баријере у трговини.

Радом стручне радне групе за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини председава представник Министарства привреде.

Састав стручне радне групе II

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини за 2022/2023. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини за 2020/2021. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини за 2018/2019. годину.

Преузмите документ
III – СТРУЧНА РАДНА ГРУПА ЗА ЦАРИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ

Стручна радна група за царинске процедуре разматра питања и предлаже иницијативе које доприносе унапређењу и олакшању спровођења царинског поступка, широј примени поједностављених царинских процедура приликом увоза, извоза и транзита роба, као и уједначавању и повећању предвидљивости код поступања царинских органа.

Радом стручне радне групе за царинске процедуре председава представник Министарства финансија.

Састав стручне радне групе III

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за царинске процедуре за 2022/2023. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за царинске процедуре за 2020/2021. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за царинске процедуре за 2018/2019. годину.

Преузмите документ
IV – СТРУЧНА РАДНА ГРУПА ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОЛАКШАЊУ ТРГОВИНЕ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ СПОРАЗУМА

Стручна радна група за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума пружа подршку структурама предвиђеним овим споразумима у координацији и приоритизацији  активности на националном нивоу у вези са питањима олакшања трговине, а у циљу бржег усаглашавања са добром међународном и регионалном праксом и смањења трошкова за приватни сектор због недовољно ефикасних процедура.

Радом стручне радне групе за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума председава представник Министарства унутрашње и спољне трговине.

Састав стручне радне групе IV

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума за 2022/2023. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума за 2020/2021. годину.

Преузмите документ

Акциони план Стручне радне групе за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума за 2018/2019. годину.

Преузмите документ

Форма за подношење предлога и иницијатива